koscio 3Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózki

35-505 Rzeszów, ul. Kościelna 15A

tel.:  609 259 834     mail:

Bierzmowanie

8 Klasa Szkoła Podstawowa

PROGRAM LITURGII SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Rzeszów bł. Karoliny 06.04.2024 godz. 11.00

 

 

 1. Młodzież gromadzi się w kościele o godz. 10.30 . Ustawia się na swoich miejscach. Swiadkowie blisko kandydata w ławkach. świadkowie trzymają książeczkę z kartką do bierzmowania oraz obrazkiem abstynencji. Młodzież ma krzyże założone na piersi.

O godz. 17.30 próba i modlitewne przygotowanie do Mszy św.

 1. Komentarz przed Msza
 2. Wyjście z zakrystii
 3. Pieśń na wejście O Stworzycielu Duchu przyjdź
 4. Powitanie Ks. Biskupa z prośbą o udzielenie bierzmowania

Rodzice

 1. Rozpoczęcie Eucharystii
 2. Pozdrowienie wiernych
 3. Liturgia słowa:

                        I czytanie –

                        Psalm-   –
                        II czytanie

                        Alleluja –

 1. Ewangelia –
 2. Dialog między Ks. Biskupem, Ks. Proboszczem i młodzieżą. Ks. Biskup z ołtarza, ks. Proboszcz obok ołtarza ( podać mikrofon)

Po Ewangelii ks. Proboszcz przedstawia Biskupowi kandydatów do bierzmowania. Wszyscy w tym czasie stoją.

Ks. Proboszcz: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży z naszej parafii.

Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Ks. Proboszcz: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Młodzież mówi: PRAGNIEMY, *ABY DUCH ŚWIĘTY,* KTÓREGO OTRZYMAMY, *UMOCNIŁ NAS DO MĘŻNEGO WYZNAWANIA WIARY *I DO POSTĘPOWANIA WEDŁUG JEJ ZASAD. AMEN

 1. Homilia
 1. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Biskup: A teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę którą wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu.

Następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Biskup zadaje pytania kandydatom do bierzmowania, mówiąc:

Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

Kandydaci: WYRZEKAM SIĘ!

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci: WIERZĘ!

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci: WIERZĘ!

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci: WIERZĘ!

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci: WIERZĘ!

Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: AMEN.

Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych Biskup (wraz z kapłanami) stoi zwrócony do ludu i mówi:

Biskup: Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

Komentarz: Rozpoczyna się najważniejszy moment w liturgii sakramentu bierzmowania. Ks. Biskup wraz z kapłanami wyciągnie ręce nad kandydatami i w modlitwie będzie prosił Boga o zstąpienie na nich Ducha Świętego

KANDYDACI KLĘKAJĄ

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu. Biskup (i kapłani) wyciągają ręce nad kandydatami. Sam zaś Biskup mówi:

Biskup: Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: AMEN.

Kandydaci odwracają się do środka.

Komentarz : Ks. Biskup udzieli sakramentu bierzmowania przez namaszczenie olejem

Krzyżma św. Świadek bierzmowania podaje księdzu karteczke z imieniem , następnie kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata. Kandydat zaś słysząc słowa przyjmij znamię daru ducha świetego odpowiada amen. My w tym czasie módlmy się za tych młodych przyzywając dla nich Ducha św.

Młodzież podchodzi do ks biskupa klącząc po dwoje jak najbliżej ks. Biskupa.

. Świadek bierzmowania PODAJE KARTKĘ DO BIERZMOWANIA JEDENMU Z KSIĘŻY I kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata, W DRUGIEJ TRZYMA KSIĄZECzke. Biskup zwilża wielki palec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata mówiąc:

Biskup: N (tu Biskup wypowiada twoje nowe imię), PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Bierzmowany: AMEN.

Biskup: Pokój z tobą.

Bierzmowany: I Z DUCHEM TWOIM.

Modlitwa po bierzmowaniu z książeczki.

KS. Wiakrusz od pulpitu: A teraz droga Młodzieży odnówcie przyrzeczenia abstynenckie: Przyjmując…..

 1. Przyrzeczenie abstynenckie (czyta młodzież),
 2. Modlitwa Wiernych:
 3. Liturgia Eucharystyczna.
 4. Dary:

- kwiaty owoce

- chleb i puszka

- ampułki i patena

16. Komunia święta

Pieśni: Zbliżam się w Pokorze, Witaj Pokarmie

i modlitwa po komunii

17. Podziękowanie ks. Biskupowi – – kwiaty 2 osoby

(bierzemy i ustawiamy się przed kolejką, gdy zakończy się komunia) kwiatki w zakrystii do wzięcia w czasie komunii.

Kwiaty do ks. Proboszcza

Kwiaty do ks, Dziekana

 1. Błogosławieństwo końcowe

7 klasa Szkoła Podstawowa

We wtorek  20 czerwca o godz. 19 spotkanie młodzieży z klas 7 przygotowującej się do bierzmowania.

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest tradycyjnie drugim sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie jest więc dopełnieniem łaski chrztu, daje jej wzrost i pogłębienie, ściślej jednoczy z Chrystusem dzięki Jego Duchowi, głębiej zakorzenia w synostwie Bożym, pomnaża dary Ducha Świętego otrzymane we chrzcie, udoskonala więź z Kościołem, udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem (por. KKK nr 1303). Bierzmowanie razem ze chrztem tworzy podwójny sakrament (por. KKK nr 1290). Chrzest prowadzi do bierzmowania i domaga się jego, bierzmowanie z kolei wymaga uprzedniego chrztu i rozwija zapoczątkowane przez niego nowe życie. O związku bierzmowania z chrztem świadczy także wyznanie wiary chrzcielnej składane przez kandydatów oraz to, że świadkami bierzmowania są zwykle rodzice chrzestni bierzmowanych (por. KPK kan. 893 §1, §2).

Sakrament bierzmowania wyciska także na duszy niezatarte znamię czyli charakter, który jest znakiem naznaczenia bierzmchrześcijanina przez Chrystusa pieczęcią Ducha Świętego, dając mu moc do dawania o Nim świadectwa (por. KKK nr 1304). Charakter sakramentalny bierzmowania udoskonala również kapłaństwo wspólne wiernych, którego uczestnikami stali się już przez chrzest. Posługa biskupa, który jest gwarantem i sługą jedności swego Kościoła oraz jego powszechności i apostolskości (por. KKK nr 1292), przy udzielaniu bierzmowania wyraża związek tego sakramentu z pierwszym zstąpieniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym, aby przekazywali Go wiernym przez modlitwę i włożenie rąk.

 

 

 

 

Przygotowanie w parafii
Przygotowanie bezpośrednie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania w parafii bł. Karoliny w Rzeszowie odbywa się w klasie VII i VIII szkoły podstawowej. Zapisy odbywają się w II semestrze w klasie VII , miejscem przygotowania jest parafia zamieszkania, chodzi bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii.

Warunki dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania:
osobiste zgłoszenie się przez kandydata i wypełnienie formularza
regularny udział i właściwe zachowanie w:
- spotkaniach formacyjnych,
- Mszy św. niedzielnej i świątecznej, razem z Rodzicami, nabożeństwach
- celebracjach liturgicznych,
- comiesięczna spowiedź,
dostarczenie metryki chrztu św. (dotyczy młodzieży, która otrzymała chrzest poza naszą parafią)
- nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca


Wymagania stawiane świadkom Bierzmowania:
Świadkami przy Bierzmowaniu mogą być osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi oraz ukończyły 16 rok życia .Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła. Zachęca się aby świadkami był rodzic chrzestny, nie może być biologiczny rodzic.

Instrukcja biskupów o bierzmowaniu uczy: „Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu”

Grupy Bierzmowanych

Opiekunowie grup:

 

Ks. Paweł Samborski – grupa Św. Floriana

Ks. Paweł Płaziak – grupa Św. Joanny Beretta Molla

Ks. Piotr Róż – grupa Bł. Karoliny

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA:

 

 • Decyzją Księdza Biskupa Bierzmowanie (przesyniete ze względu na pandemię) będzie miało miejsce 10 października o godz. 11:00.

 

 • Dnia 8 września 2020 (wtorek) na Mszę o godz. 18.00 zapraszamy młodzież z klas 8 Szkoły Podstawowej. Po Mszy św. spotkanie organizacyjne i zapisy do przyjęcia Bierzmowania w roku 2021. Przypominamy, że miejscem przygotowania do Sakramentu Bierzmowania jest parafia zamieszania, dlatego prosimy tylko młodzież, która mieszka na terenie naszej parafii. Przy zapisie młodzież otrzyma specjalną deklarację.

 

 • Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, spowiedź, Komunia Święta, regularna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu oraz katechezie szkolnej.

 

 

 


 

Więcej artykułów…

 1. Terminy spotkań

Podkategorie

Kalendarz spotkań grup duszpasterskich

   oaza lso diecezja rz DRcaritas dzielo  indeks

Kalendarz wydarzeń